Se alla

Att kunna lita på välfärden

Liberalerna vill

  • möjliggöra önskad boendeform för alla över 85 år utan biståndsbedömning
  • garantera tid för varje person, som omfattas av hemtjänst eller vård- och omsorgsboende, tid med personal för samtal, pysslas om eller för mänsklig samvaro
  • garantera stöd, hjälp och avlösning för att ge bättre stöd till anhöriga, både avlösarservice i hemmet som korttidsvistelse
  • att antalet personer som besöker i hemmet begränsas. Externa hemtjänstföretag tjänar som förebilder
  • att personer som omfattas av hemtjänst eller vård- och omsorgsboende skall längta till nästa måltid eftersom maten ska hålla en hög standard
  • öka rekrytering av familjehem
  • utveckla hemmaplanslösningar och tidiga insatser för utsatta barn
  • göra det möjligt med hemtjänst inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Valfrihet och trygghet är fundamenten i Liberalernas arbete för att varje individ ska kunna få förutsättningen att leva livet, hela livet. Varje person ska känna att den egna värdigheten stöttas fullt ut. Fler blir äldre i Kungsbacka därför ska vi fortsätta att bygga ut fler boenden för äldre. Alla våra boenden ska ha tillgång till digital teknik och internet.

Individens behov i centrum, IBIC, ska vara en grundbult i kommunens verksamhet för att säkerställa att alla i behov av vård och omsorg ska få fullgott bemötande och assistans för en värdig livsföring.

Liberalerna kommer att fortsätta att slåss för att LSS reformen inte urholkas. LSS har inneburit en stor möjlighet för många att få bestämma och leva livet på egna villkor. Ledsagning är för en del av medborgarna en omistlig del av verkligheten för att kunna leva ett fritt och meningsfullt liv. Liberalerna vill att insatsen ska grunda sig på en tillit av det uttalade behovet. Avlösning ska öka, inte minska.

Barnets åsikt och perspektiv ska lyftas och höras i alla beslut där de berörs. I barnfamiljer där det förekommer missförhållanden ska mer intensivt stöd kunna ges på hemmaplan, med målet att undvika tvångsvård. Barn och ungdomar som bor på HVB-hem (Hem för vård och boende) men fått beslut på familjehem ska också kunna få sina beslut verkställda. Socialtjänsten måste rekrytera familjehem för att täcka behovet för att möjliggöra trygga och hemlika förhållande till de som har behovet.

Liberalerna vill att fler människor med funktionshinder ska få möjlighet till riktiga jobb. De som inte fullt ut kan var på en arbetsplats är den dagliga verksamheten viktig. Vi vill utöka och utveckla den dagliga verksamheten och få in fler kontakter med företag, för att öka möjligheten till arbete i olika former. Liberalerna vill ge mer ersättning till arbete, genom att ge utrymme för företag att få tillgång till kompetens, i stället för att ge pengar som vårdersättning till den enskilde.

Liberalerna vill fortsätta utveckla Kungsbacka sjukhus, till att utföra mer vård. Vården ska vara lättåtkomlig och Liberalerna prioriterar en ny vårdcentral i Frillesås och på sikt en i nya området Tölö Ängar/Voxlöv. Kungsbacka kommun och regionen ska tillsammans fortsätta utveckla hemsjukvården att det blir möjligt med läkarbesök i hemmet dygnet runt.

I stödet för våld i nära relationer ska insatsen vara könsneutralt. Våldsutsatta ska få hjälp och skyddas mot hot, och våldsutövare ska få behandling. Samarbetet mellan kvinnojour och socialtjänsten ska vara varaktigt. Likaså ska samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola och sjukvård vara starkt och naturligt för att möjliggöra hjälp och stöd tidigt i ett utsatt barns liv.