Se alla

Bostäder och planering

Liberalerna vill

  • bygga fler mindre lägenheter
  • bygga fler hyresrätter
  • förenkla avstyckning av större tomter
  • bygga fler senior-, trygghets- och äldreboenden
  • underlätta för att bygga om vindar i centrum till bostäder
  • tillåta högre hus

Utgångspunkten för liberal bostadspolitik är att människor själva skall få bestämma var man vill bo utifrån sina drömmar och förutsättningar. Vi vill att Kungsbacka växer och att vi bygger fler energieffektiva bostäder.

För att klara både bostadsförsörjning och service till medborgarna är byggnation av minst 800-1 000 bostäder varje år rimligt. Liberalerna strävar efter mångfald och flexibilitet i bostadsbyggandet. Det finns stor efterfrågan på mindre lägenheter. Vi vill därför att det byggs fler ettor och tvåor och vi vill också ha fler hyresrätter. Bostadsbyggande, kommunal service, utbyggnad av infrastruktur och kollektivtrafik skall gå hand i hand så att kommunen hinner med att både praktiskt och ekonomiskt bygga ut servicen i den takt som kommunen växer.

Liberalerna välkomnar fler högre hus i Kungsbacka stad och i andra delar av kommunen. I Innerstaden är det angeläget att gårdarna utnyttjas, för kulturhistoriskt ändamål där så är lämpligt och för byggnation där detta är möjligt. Liberalerna vill också att vindar skall kunna förädlas utan krav att hissar skall installeras.

För att möjliggöra fortsatt snabb byggnation måste Kungsbacka föra en aktivare markpolitik. Olika samarbeten med privata intressenter skall prövas för att snabbt få fram attraktiv mark för bostäder men vi vill inte att jordbruksmark tas i anspråk för byggnation.

Liberalerna anser också att det skall vara möjligt att stycka av större tomter.

Kommunala bostadsbolaget Eksta skall fortsätta att vara ett bolag som profilerar sig med att bygga energisnåla och ekologiskt hållbara hus. Kungsbacka kommun skall vara ledande när det gäller att bygga miljömässigt hållbart.

Åldersgruppen över 65 år kommer att öka och många äldre önskar bo kvar i sin invanda närmiljö. Liberalerna vill att olika former av senior-, trygghets- och äldreboenden byggs i anslutning till befintliga bostadsområden, med närhet till service, kommunikationer och omsorgsenheter.

Liberalerna vill att fler boendealternativ skall skapas för funktionsnedsatta.