Se alla

Jämställdhet

Liberalerna vill

  • mäta, jämföra och revidera kommunens jämställdhetsplaner varje år
  • minska snedfördelningen av kön på våra kommunala arbetsplatser
  • ha rätt till heltid för de som arbetar deltid inom kommunen om de så önskar
  • nå uppsatta jämställdhetsmål genom att kommunen strategiskt arbetar med
  • jämställdhetsintegrering
  • att all statistik ska vara könsuppdelad

Kvinnor och män, ska ha samma rättigheter och skyldigheter i alla sammanhang. Lika lön för lika arbete är en självklarhet. Vi vill att kommunen ska fortsätta att arbeta med arbetsvärdering så att även likvärdigt arbete ger lika lön, liksom att de som jobbar deltid inom kommunen ska ha rätt till heltid om så önskas.

#Meetoo rörelsen har visat att det fortfarande finns mycket kvar att arbeta med för att alla ska kunna leva ett liv utan att utsatta eller kränkta. Kommunen som en stor arbetsgivare har ett stort ansvar att lyfta dess frågor och ta dem på allvar.

Liberalerna vill att kommunen aktivt arbetar med jämställdhetsfrågorna på bredden. Det innebär att man skall ha genusglasögonen på sig i allt vi utför. Det innebär att beslut som fattas ska ha prövats ur ett jämställdhetsperspektiv. Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. Det viktigt att ha med genusperspektivet i allt vi gör.

Varken flickor eller pojkar eller kvinnor och män ska behöva möta stereotypa könsrollsmönster. Kvinnor och män som kommer till Individ- och Familjeomsorgen ska få stöd utifrån egna behov utan könsrollstänkande. Idrotten och andra fritidsaktiviteter ska ges på lika villkor.

All statistik som kommunen tar fram ska vara uppdelad mellan könen så att ojämställda förhållanden synliggörs. Vi i liberalerna ser att det fortfarande finns stora skillnader att arbeta med.