Se alla

Klassresan börjar i klassrummet

Liberalerna vill

  • Kungsbackas skolor ska vara bland de främsta i landet
  • erbjuda lärare fortsatt konkurrenskraftiga löner
  • erbjuda lärare möjlighet till karriärutveckling
  • se ökad arbetsro i skolan med mer ordning och reda, respekt och ansvar
  • ha nolltolerans gällande mobbning och en drogfri skola
  • utöka resurser till elever i behov av särskilt stöd
  • tillaga skolmaten på plats
  • ge eleverna möjlighet att läsa flera språk
  • uppmuntra flera till studier i naturvetenskap och matematik
  • minska dokumentationen – låt lärare fokusera på det pedagogiska uppdraget

Kungsbacka kommuns skolor ska vara bland Sveriges bästa. Dagens samhälle är på många sätt ett samhälle mer i förändring än förut − många yrken som finns idag kommer inte attfinnas kvar om 20 år. Kungsbackas skolor måste förbereda dagens elever för detta.

Skolan måste bli bättre på att erbjuda alla elever utmaningar, såväl låg- som högpresterande. Skolan har av tradition varit bra på att fånga upp de elever som befinner sig i mittfåran och exkludera övriga grupper. Elever som har svårigheter i något eller några ämnen ska erbjudas den hjälp och stöttning som behövs för att uppfylla målen. Likaså ska elever som mycket lätt tar till sig kunskap och nya begrepp få fördjupade utmaningar och stimuleras ännu mer i sin inlärning.

Det är viktigt att skolan förmedlar en förståelse för andra kulturers sedvänjor, likheter och skillnader så att elever förstår sitt sammanhang i världen. Jämställdhet och könsroller är naturliga teman för skolan att arbeta med Internationaliseringsarbete ska uppmuntras och språkundervisningens roll stärkas. Vi i Liberalerna ser positivt på att skolan utöver de traditionella moderna språken franska, tyska och spanska också ska kunna erbjuda mandarin (kinesiska) då Kina utvecklas till att bli en allt viktigare handelspartner till Sverige.

För att också i framtiden kunna rekrytera lärare är det viktigt att kommunen kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och möjlighet till karriärutveckling som förstelärare- och lektorstjänster till intresserade och lämpliga lärare. Att lärare får möjlighet att forska inom ramen för sin anställning bidrar också till att utveckla verksamheten och därför är lektorstjänster någonting som också uppmuntras. Det är också viktigt att kringaktiviteter och administration som inte är direkt relaterade till yrkesutövandet minskas så att mer tid frigörs för lärares pedagogiska uppdrag och ger lärare en hållbar arbetsmiljö. Det kan ske med utökade resurser till elevhälsan, mer administrativ personal och att tid avsätts för lärare som har mentorsuppdrag att kunna följa elever.

Skolans klimat

I skolan ska elever få ökad förståelse för etik- och normfrågor. Nolltolerans mot mobbning och brott ska råda inom hela verksamheten. Under skoldagen ska arbetsro råda och miljön i skolan ska präglas av ömsesidig respekt.

Droganvändning förekommer tyvärr bland yngre och lägger grund för ett livslångt missbruk. Liberalerna vill ha en nolltolerans mot droganvändning och anser att det ska genomföras förebyggande och stödjande insatser på kommunens skolor.

Vi behöver också aktivt arbeta med att minska den ökade psykiska ohälsan. Tillgängligheten till elevhälsan måste öka och mer förebyggande arbete måste genomföras på samtliga skolenheter. För Liberaler är det självklart med ett tätt samarbete mellan skolan och hemmet.

Skolans undervisning

Utbildning är en process som fortgår från första dagen i förskolan och resten av livet. Vi i Liberalerna vill ge alla människor möjlighet att tidigt i livet få en så stabil och bra utbildningsgrund som möjligt. Längre fram i livet ska det också vara möjligt för den som vill att skola om sig.

Att förskoleklassen nu blir obligatorisk ser vi som positivt eftersom det medför ytterligare ett år för barnen att kunna lägga en stabil grund för matematik, läsning och social träning som är viktig för att kunna klara sig i framtiden.

Skolan måste samverka mer med arbetslivet så att elever får inblick i vad man kan göra efter utbildningen. Det kan ske både genom mer verksamhetsbesök, men också inbjudan av externa aktörer till skolan.

Liberalerna vill att Kungsbacka kommun erbjuder såväl praktiska som teoretiska gymnasieprogram. För de elever som endast är praktiskt intresserade behövs också lärlingsprogrammen. På det lilla gymnasiet, Beda Hallberg erbjuds elever undervisning i en miljö som är anpassad, vilket vi i Liberalerna stödjer.

Vi vill att samarbetet mellan grund- och gymnasieskola liksom mellan gymnasium och universitet ökar. I ett liberalt Kungsbacka ska det vara enkelt att läsa enstaka kurser på gymnasial nivå för en grundskoleelev. Studiebegåvade elever som snabbt blir klara med sina gymnasiekurser ska också utmanas att lära sig mer genom att kunna läsa vidare dessa ämnen på universitetsnivå redan under gymnasietiden.

Elever idag utbildas för yrken som vi ännu inte vet om och många kommer därför att behöva skola om sig under sin yrkeskarriär. Vuxenutbildning måste därför kunna erbjudas till alla kommuninvånare i olika faser av livet och vara tillgänglig så att det går att kombinera studier med arbete.

Skolmaten

Skolmaten ska utgöras av välsmakande och näringsriktig kost lagad från grunden. Där det ger miljömässiga fördelar ska i första hand närproducerade råvaror väljas.

Särskolan

I särskolan ska varje elev få undervisning utifrån sina förutsättningar. Det är viktigt att elever som ingår i särskolan får med sig så mycket kunskap avseende sociala färdigheter att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt efter att skolgången är avslutad. Särskolan ska också bli en skolform som är attraktiv för lärare att arbeta i genom bra arbetsvillkor och möjlighet till utveckling.