Se alla

Kungsbacka – en hållbar och miljövänlig stad

Liberalerna vill

  • utveckla Å-rummet
  • förtäta i centrala staden
  • minska biltrafiken i Innerstaden
  • bygga bostäder och idrottsanläggningar på Inlag
  • bygga bostäder på Tingberget/Tingbergsvallen
  • genomföra grönare stadsplanering där parker, torg och gator är trivsamma för olika
  • åldersgrupper och trygga att vistas i
  • värna våra gröna lungor – Varlaskogen, Kungsbackaskogen och Forsskogen

Kungsbacka skiljer sig i ett avseende från praktiskt taget alla andra svenska kommuner, nämligen att en förhållandevis liten del av kommunens befolkning bor i tätorten/staden. Av nära 82 000 invånare är det endast ca 20 000 som bor i staden.

Liberalerna vill skapa ökad stadskänsla genom att bygga fler hus, bygga på höjden och förtäta i centrala staden. Samtidigt vill vi värna Innerstadens karaktär.

Innerstaden med sin äldre bebyggelse är en tillgång och bör stimuleras på olika sätt för att bli en mer dynamisk mötesplats. Flera av gårdarna är unika och kan utvecklas till spännande miljöer. Liberalerna vill utveckla å-rummet som vi anser är en tillgång för Kungsbacka och av betydelse för stadens utveckling. Å-rummet är en grön lunga i stadens centrum som skall inrymma gångvägar, cykelstråk, mötesplatser och miljöupplevelser.

För att förbättra tillgänglighet och flöden till centrum vill Liberalerna att en trafikplan för centrum tas fram. Gående och cyklister skall ha hög prioritet, t.ex. fler gångfartsgator.

Liberalerna menar att en del av området Inlag skall planeras för bostadsbyggande och idrottsanläggningar. När den verksamhet som idag bedrivs på Tingbergsvallen kan flyttas till Inlag frigörs yta för ytterligare bostadsbyggande i centrum. Bostäder på Inlag kommer att utgöra en naturlig del av centrum. På Inlag kan även förhållandevis höga bygghöjder tillåtas.

För att underlätta bostadsbyggande i centrum anser Liberalerna att parkeringsnormen skall anpassas.