Se alla

Vägen till bästa miljökommunen

Liberalerna vill

 • ställa tydliga miljökrav och välja långsiktigt hållbara produkter vid offentlig upphandling
 • minska avfallets miljöpåverkan genom fungerande återanvändning eller återvinning genom renhållningstaxa gynna dem som gör en aktiv insats för miljön
 • samordna transporter för miljöns skull
 • uppmana invånare och företag att arbeta för energisparande, klimatsmart byggande, miljöklok konsumtion och kretslopps tänkande
 • stödja, utveckla och anpassa kommunen för självkörande bilar, elbilar, elcyklar mm.
 • begränsa byggnation på åkermark
 • koncentrera utbyggnad av vindkraft till redan exploaterade områden och platser med låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Vindkraftsparker får inte inskränka på skyddade natur-och kulturområden
 • stimulera naturvård för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
 • anlägga flera våtmarker och grönområden
 • minska läckage av näringsämnen från odlingsmark och hushåll ut i sjöar, vattendrag och hav
 • att blå flagg ska finnas på våra badplatser

Klimat- och miljöarbetet i Kungsbacka ska göra att kommunen går från dagens plats i mitten av alla kommuner till att bli en av de tio bästa i Sverige år 2021. Vårt Kungsbacka kommer också att utsättas för klimatförändringar. Havsnivån kommer att stiga och det måste planeras för översvämningsskydd i god tid, vilket kostar enorma summor, men ännu mer om man inte tar i problemet.